TOVAR V AKCII

Pôvodná cena 49,0 EUR
Cena 44,5 EUR
skladom
Pôvodná cena 48,0 EUR
Cena 43,5 EUR
skladom
Pôvodná cena 177,0 EUR
Cena 149,0 EUR
skladom

Top produkty

KONTAKTY

INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.
Halašova 36, Bratislava
831 03
tel: +421 911 545 573
napíšte nám
Email 2: info(a)farebnevianoce.sk

» Obchod.podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti


Článok  1

Všeobecné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vianocneosvetlenie.com

II. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

III. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
- zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
- zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
a s inými relevantnými právnymi predpismi.

IV. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

V. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

VI. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II.

Vymedzenie pojmov

I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.vianocneosvetlenie.com

Obchodné meno: INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.,

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 161054/B

sídlo: Halašova 36, Bratislava 831 03

IČO: 54 621 542

DIČ: 2121739125

Email: info@vianocneosvetlenie.com

(ďalej len „Predávajúci")

II. Kupujúcim je fyzická osoba ako spotrebiteľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby.

(ďalej len „Kupujúci")

III. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

(ďalej len „Kupujúci Spotrebiteľ").

IV. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely zákona 102/2014 Z.z. rozumie zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

VI. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Článok III.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

I. Kupujúci si môže na internetovej stránke www.vianocneosvetlenie.com objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke zaslaním mailu na info@vianocneosvetlenie.com.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy vzniká odoslaním záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu

III. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

IV. Náležitosti, ktoré sú potrebné pre správne vytvorenie objednávky sú nasledovné:

  1. a) identifikácia

- ak je Kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu,

- ak je Kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, mailovú adresu,

  1. b) kód objednávaného tovaru podľa www.vianocneosvetlenie.com alebo tiež jeho popis,
  2. c) množstvo objednávaného tovaru,
  3. d) adresa miesta dodania,
  4. e) meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo rodinný príslušník).

V. Údaje, ktoré kupujúci zadá v objednávke, budú použité pre internú potrebu spoločnosti INFINITY GROUP SERVICES s.r.o, ktorá ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely.

VI. Po prijatí objednávky Predávajúcim a následnom skontrolovaní skladových zásob bude Kupujúcemu odoslaný mail o prijatí objednávky a úhrade. Tieto môžu byť poskytnuté aj telefonicky. Predbežný dátum doručenia tovaru je informatívny a môže sa zmeniť. O konkrétnom termíne doručenia tovaru bude Kupujúci včas oboznámený mailom alebo telefonicky.

 

Článok IV.

Kúpna cena tovaru a služieb

I. Kúpna cena zodpovedá cene, ktorá je uvedená na www.vianocneosvetlenie.eu v čase objednania tovaru a je konečná. Výška kúpnej ceny je potvrdená v emaile o Potvrdení objednávky doručenom Kupujúcemu.

II. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu podľa cenníka na www.vianocneosvetlenie.eu.

III. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

IV. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

V. Predávajúci nie je platca DPH.

VI. Minimálna účtovaná suma pri montáži je 60 EUR, suma za dopravu 1 km je účtovaná 0,33 EUR.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

I. Kupujúci si môže zvoliť dopravu tovaru a to buď kuriérskou spoločnosťou, dopravu pomocou Slovenskej pošty alebo osobne.

II. Osobný odber je možný iba v prípade, ak objednaný tovar bude na sklade, v prípade nedostupnosti bude dohodnutý s Kupujúcim dohodnutá iná alternatíva.

III. Kupujúci si môže vybrať spôsob platby za tovar buď dobierkou alebo prevodným príkazom (faktúra).

IV. Predávajúci informuje Kupujúceho o expedovaní tovaru telefonicky alebo mailom.

V. Tovar je expedovaný v čo najkratšom termíne, pričom Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar dodať Kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru Predávajúcemu.

VI. Pri preberaní tovaru je Kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia dopravca spisuje za prítomnosti Kupujúceho záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. V prípade, že Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VII. Spoločnosť INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu na požadovanú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednaní tovaru.

VIII. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúcim alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

IX. prípade ak Kupujúci je z Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska (spoločnosť zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba), kúpna suma bude vystavená v EUR.

X. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok VI.

Platobné podmienky

I. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti vystavenej faktúry.

II. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci nevyžaduje platbu vopred, avšak ak suma objednávky je väčšia ako 500 EUR môže Predávajúci môže požadovať uhradiť zálohu. Pri tomto spôsobe platby vopred je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou  po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. uvedený na faktúre alebo na dobierku. 

III. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

I. Kupujúci Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

II. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

III. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

IV. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

VI. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

VII. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar na adresu:

INFINITY GROUP SERVICES s.r.o

Halašova 36

Bratislava 831 03

 

VIII. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

IX. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

X. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

XI. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

XII. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

XIII. Predavajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: dôvodu vypredania zásob, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, ak sa výrazne zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predavajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok VIII.

Reklamačné podmienky a zodpovednosť za vady tovaru

I. Právna úprava zodpovednosti za vady sa riadi ustanoveniami § 620 a nasl. Obč. zák.

II. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.

III. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

IV. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

V. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VI. Predavajúci pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

VII. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

VIII. Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

IX. Na žiadosť kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

X. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

XI. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

XII. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, nesprávne zaobchádzanie s výrobkom a pod.

XIII. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo prostredníctvom mailu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

XIV. Kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu Predávajúceho:

INFINITY GROUP SERVICES s.r.o

Halašova 36

Bratislava 831 03

XV. V prípade uplatnenia reklamácie u Predavajúceho má Kupujúci právo na úhradu nákladov spojených s uplatnením práva vyplyvajúceho zo zodpovednosti za vady.

XVI. Predavajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo neodborným zásahom neoprávnenou osobou (neautorizovaným servisom), nesprávnym napájacím napätím alebo v prípade nesprávneho skladovania (vlhké prostredie, prašné prostredie).

 

Článok IX.

Riešenie sporov

I. Právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. V prípade vzniku sporu medzi účastníkmi je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

III. Ak Kupujúci Spotrebiteľ má za to že jeho reklamácia alebo vec nebola primerane vybavená, je povinný obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IV. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

V. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s  INFINITY GROUP SERVICES s.r.o je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

VI. Kupujúci Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Článok X.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.vianocneosvetlenie.com  v deň odoslania objednávky Kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

II. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.

III. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.6.2022.

 

 

 

 

MGU4MDk5NT