TOVAR V AKCII

Pôvodná cena 89,0 EUR
Cena 73,5 EUR
na objednávku
Pôvodná cena 90,0 EUR
Cena 75,0 EUR
skladom
Pôvodná cena 527,0 EUR
Cena 449,0 EUR
skladom

Top produkty

Pôvodná cena 49,0 EUR
Cena 44,5 EUR
skladom
Pôvodná cena 42,0 EUR
Cena 37,0 EUR
skladom
Pôvodná cena 43,4 EUR
Cena 38,0 EUR
skladom

KONTAKTY

INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.
Halašova 36, Bratislava
831 03
tel: +421 911 545 573
napíšte nám
Email 2: info(a)farebnevianoce.sk

» Ochrana osob. údajov

Ochrana osobných údajov

I. Ochrana osobných údajov medzi Prevádzkovateľom internetového obchodu INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. a Kupujúcim, sa riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.vianocneosvetlenie.com alebo iným spôsobom a na marketingové účely.

III. Poskytnuté osobné údaje je potrebné najmä na účel objednávky tovaru na www.vianocneosvetlenie.com, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dodanie tovaru oprávnenej osobe na prevzatie tovaru v mieste určenom, internej evidencie pre prípad riešenia reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy, evidencie na iné administratívne a reklamné účely.

IV. Medzi údaje poskytnuté prevádzkovateľovi o Kupujúcom ako fyzickej osobe patria údaje o mene a priezvisku, adresu vrátane PSČ, kontaktné údaje ( tel.č., mail. adresu). Ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené vyššie, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

V. Súhlasom s VOP Kupujúci súhlasí, že osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom jeho povinnosti vyplývajúcej z uzatvorenej kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

VI. Kupujúci tiež berie na vedomie, že jeho údaje budú poskytnuté tretej osobe pri dodržaní povinnosti z kúpnej zmluvy a ostatných predpisov (dopravca, účtovník).

VII. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VIII. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely pri registrácii na internetovej stránke www.vianocneosvetlenie.com, pri prihlásení sa k odberu noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bezodkladne po doručení odvolania súhlasu kupujúcim.

IX. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

X. Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie:

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný,
 2. b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov,
 4. d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety a
 5. e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov

 XI. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

XII. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

XIII. Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len "bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

 

 

 

YWNlYWY